Tarihimiz | Efsaneler | Anılar |
ALTINORDU FUTBOL YATIRIMLARI AŞ
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI


Altınordu Futbol Yatırımları Aş (Altınordu) internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası” Altınordu tarafından işletilmekte olan www.altinordu.org.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ALTINORDU ile paylaşılan veya ALTINORDU’nun, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. ALTINORDU tarafından sunulan hizmet kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

ÇEREZLER (COOKİES) NEDİR?
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

KİŞİSEL VERİ VE VERİ İŞLEME NEDİR?
“Gizlilik ve Çerez Politikası” çerçevesinde, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, IP adresi, kredi kartı bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder ve işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası”nın konusunu oluşturur.
Kişisel Veri’lerin işlenmesiyle; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI
Sunulan hizmetin bir parçası olarak ALTINORDU, Site’yi ziyaret eden kullanıcılara ilişkin kişisel bilgileri işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası” kapsamında toplayabilir, muhafaza edebilir ve/veya aktarabilir. Bu tür kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak yürütülür. İşbu “Gizlilik ve Çerez Politikası” ALTINORDU’un kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait web siteleri veya platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca ALTINORDU web sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya ALTINORDU’nun sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden ALTINORDU sorumlu olmayıp bu sitelerde kişisel bilgi vermeniz veya bu siteleri kullanmanız/ziyaret etmeniz halinde o sitelerdeki Gizlilik ve Çerez Politikası ve hizmet kullanım şartları geçerlidir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR?
ALTINORDU tarafından, Site’de verilen Hizmetler kapsamında bazı kişisel bilgileriniz işlenmektedir. Bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, üyelik bilgileriniz, finansal bilgileriniz, pazarlama ve iletişim tercihlerinize ilişkin kayıtlar, IP adresiniz, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve bize vermeyi açıkça tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgi tarafımızdan toplanabilir, işlenebilir ve bu bilgiler kaydedilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?
Kişisel bilgileriniz, dernek tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak üyelik faaliyetlerimizin planlanması ve icrası, Altınordu veya Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ALTINORDU’nun ilgili ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin yürütülmesi, size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi ve kişisel deneyim sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması; ilgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması; ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ALTINORDU'nun ve ALTINORDU ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.
Kişisel bilgileriniz, ayrıca daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için iyileştirme çalışmalarının yapılması ve üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik ve benzeri diğer işlevlerini (bakım, destek, yedekleme hizmetlerinin sunulması vb.) bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması gibi amaçlarla da işlenebilmektedir.
Ayrıca kişisel bilgileriniz, açık rızanız olması koşuluyla ürün ve hizmetlerimize yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması ve diğer pazarlama iletişimleri için de kullanılabilir.
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

• Açık rızanızın bulunması,
• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?
ALTINORDU, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için ALTINORDU’nun ilgili ilişkili şirketleri/kuruluşlarına, ALTINORDU veya ALTINORDU’nun ilgili ilişkili şirketleri/kuruluşlarına hizmet sunan yurtiçi ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
ALTINORDU, kişisel verilerinizi Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme yapmak, Site hizmetlerine ilişkin hataları gidermek ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS, eposta, bülten gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, yetkili kurum ve kuruluşlar, araştırma şirketleri, ödeme platfomları, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık firmaları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilir.
Ayrıca, İşbu “Gizlilik ve Çerez Politikası”nda belirtilen ve ALTINORDU tarafından elde edilen kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olmak üzere reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu kapsamda herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili birtakım analizler yapmak, bilgileri anonimleştirerek istatistiksel çalışmalar gerçekleştirmek ve segmentasyon amacıyla kullanılır.
ALTINORDU, aşağıdaki sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla da Kişisel Veri’lerinizi ifşa edebilir: (i) yasal gereklilikler doğrultusunda; (ii) idari ve adli işlemlere ve idari ya da yargı mercilerinin taleplerine uymak amacıyla; (iii) Hizmet Şartlarını yürütmek amacıyla; (iv) faaliyetlerini korumak amacıyla; (v) ALTINORDU’ün, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mallarını korumak adına makul tedbirleri gerçekleştirmek ya da karşılaşılabilecek zararları sınırlamayı mümkün kılmak amacıyla.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
ALTINORDU bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:


1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
5. İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda yer alan taleplerinize ilişkin başvuru işlemleri “Altınordu Futbol Yatırımları AŞ KVKK Aydınlatma Metni”ni inceleyebilir ve taleplerinizi, “Altınordu Futbol Yatırımları AŞ KVKK Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.
Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandıracaktır. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığını belirlemek ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama, vb) isteyebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
ALTINORDU’ya yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, ALTINORDU olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz. Yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, ALTINORDU tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İLE SAKLANIR?
ALTINORDU, ilgili mevzuat icabı daha uzun bir saklama süresinin gerekli kılınmadığı ya da buna izin verilmediği takdirde, Kişisel Veri’lerinizi, işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası”nda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.
Buna ek olarak, ALTINORDU, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
ALTINORDU, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamak, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale, hukuka aykırı kullanıma ya da değişikliğe uğramaması ve kişisel bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, ALTINORDU uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

POLİTİKA GÜNCELLENMESİ
ALTINORDU, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik ve Çerez Politikası ALTINORDU web sitesinde ilan edilecektir. Bu nedenle Gizlilik ve Çerez Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz. ALTINORDU’un değişiklik yaptığı Gizlilik ve Çerez Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Site’nin değişiklik yapıldıktan sonra da kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin tarafınızdan kabul edilmiş olduğu anlamına gelecektir.

BİZE ULAŞIN
İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi aşağıda yer alan iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Unvan : Altınordu Futbol Yatırımları Aş
Adres : 9163/1 Sok. No:9 Pazaryerialtı Yeşilyurt Konak/İZMİR
Mersis No : 0064020207800011
Tel : 0232 425 1923
Faks : 0232 483 01 60
Mail adresi : info@altinordu.org.tr