Tarihimiz | Efsaneler | Anılar |
ALTINORDU FUTBOL YATIRIMLARI AŞ
KVKK AYDINLATMA METNİ


Altınordu Futbol Yatırımları Aş (Altınordu) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede üyelerimiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, Altınordu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. Altınordu olarak KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri
Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Altınordu Futbol Yatırımları Aş tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Unvan : Altınordu Futbol Yatırımları Aş
Adres : 9163/1 Sok. No:9 Pazaryerialtı Yeşilyurt Konak/İZMİR
Mersis No : 0064020207800011
Tel : 0232 425 1923
Faks : 0232 483 01 60
Mail adresi : info@altinordu.org.tr

İşbu aydınlatma metni; Altınordu ve Altınordu Futbol Yatırımları Aş çatısı altında faaliyet gösteren şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Altınordu ve ilişkili şirketler/kuruluşlara* ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Altınordu olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde personellerimize, ortaklarımıza, sporcularımıza, ziyaretçilerimize (Şirketimize ve şirket çatısı altında faaliyet gösteren ilişkili şirketlerimize/kuruluşlarımıza ait internet siteleri, mobil siteler, sosyal medya hesapları dahil olacak şekilde elektronik ortamdaki tüm platformlarımızı veya fiziksel lokasyonlarımızı /tesislerimizi ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına) ve diğer üçüncü şahıslara ait kişisel verileri toplamaktayız.
Altınordu olarak gerektiği durumlarda KVKK’ya uygun olarak işlenmek üzere ilgili veri sahibi kişilere ilişkin aşağıdaki kişisel verileri ve bu verileri içeren her türlü bilgi ve belgeyi toplayabiliriz:

- Kimlik verileri: Adı-soyadı, TC Kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk bilgisi, doğum tarihi gibi kişinin kimliğine ilişkin veriler
- İletişim verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan veriler
- Finansal veriler: Ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi ilgili kişi ile kurmuş olduğumuz hukuki ilişkiye göre toplanabilen veriler
- Görsel-İşitsel veriler: Fotoğraf, ses kaydı gibi kişisel veriler
- Özlük Verileri: Derneğimiz ile ilişkide olan gerçek kişilerden toplanabilen özlük verileri
- Mesleki Deneyim Verileri: Gerçek kişilerin mesleki bilgilerine ilişkin veriler
- Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
- Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Engellilik durumuna ilişkin veriler, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
- Risk Yönetimi Bilgileri: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi amacıyla işlenebilen veriler
- İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, şifre ve parola işlemleri gibi işlem güvenliğine ilişkin veriler
- Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlar ile olan dosya, dava ve yazışmalarda işlenebilen kişisel veriler ve müşteri işlem verileri, pazarlama verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi,

- Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvuru formları, kayıt formları vb. gibi özel nitelikli kişisel verileri de içerecek şekilde sunulan her türlü bilgi, belge, yazışma ve formlar ile,
- Şirketimiz ve şirket çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimize/kuruluşlarımıza ait internet ve mobil sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
- Satış, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
- İletişim ve destek faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
- Şirketimiz ve şirket çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerimizin/kuruluşlarımızın çağrı merkezi hizmeti aracılığıyla alınan kayıtlar ile;
- Tesislerimizde yer alan kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla;
- Altınordu’nun gerçekleştirdiği spor ve sosyal organizasyonlarda/etkinliklerde ve spor faaliyetleri esnasında faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri aracılığı ile,
- Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şirketlerle/kuruluşlarla/üçüncü kişilerle imzaladığımız sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,
- Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafımıza verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,
- Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşları*, iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:


- Açık rızanızın bulunması,
- Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
- Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
- Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
- Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
- Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız kişisel verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:


(1) Altınordu olarak esas sözleşmemiz ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak şirket faaliyetlerimizin planlanması ve icrası;
(2) Şirketimizin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinliklere ilişkin gerekli planlama, düzenleme, çalışma ve duyuruların yapılması;
(3) Altınordu veya Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
(4) Altınordu’nun ilgili ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin yürütülmesi;
(5) Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, sponsorluk, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
(6) Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;
(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;
(8) Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
(9) İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, ilgili kişi memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;
(10) Spor faaliyetleri/etkinlikler için yurtiçi ve yurtdışı seyahat, ulaşım, vize ve konaklama düzenlemelerinin yapılması,
(11) İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
(12) Altınordu ve Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşları ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);
(13) İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
(14) Tesislerimizde bulunan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek ve bina güvenliğini sağlamak;
(15) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
(16) Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
(17) Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
(18) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
(19) Altınordu ve Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşları faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, istatistiki çalışma ve benzeri incelemelerin yapılması veya
(20) Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

5. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK hükümlerine uygun olarak -Altınordu çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş veya bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere -Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşlarına* aktarmaktayız.

Ayrıca kişisel verilerinizi, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda Altınordu ve Altınordu’nun ilişkili şirketleri/kuruluşlarının yurtiçi veya yurtdışında bulunan iş ortaklarına, iş bağlantılarına, tedarikçilerine, sponsorlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarına, yurt içi veya yurt dışında depolama, arşivleme, ödeme sistemleri, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına, banka ve finans kuruluşlarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yurtdışı futbol maç etkinliklerinde yurt içi veya yurtdışında yetkili kurum/kuruluş ve onların anlaşmalı iş ortaklarına KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.


*Altınordu ve ilişkili şirketleri/kuruluşları aşağıda listelenmiştir.
- Altınordu Ticari Ürünler Pazarlama Tic. ve San. AŞ
- Kuşadası Efes Spor Tesisleri Tur.Sey.Tic.Ltd.Şti.
- Altınordu Spor Kulübü Derneği
- Gümüşordu Spor Kulübü Derneği
- “ www.altinordu.org.tr “ adresinde güncel olarak bulunan sponsorlar ve futbol okulları
Altınordu olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.
6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları
i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Altınordu bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
(5) İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(8) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(9) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ii. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla şirketimize iletebilirsiniz.
Altınordu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığını belirlemek ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama, vb) isteyebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
Altınordu’ya yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Altınordu olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.
iii. Şikâyet
Altınordu’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, Altınordu tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.